تکنو-فروشگاه لوازم خانگی تکنو

فرم استخدام

مشخصات فردی
وضعیت نظام وظیفه
سوابق تحصیلی

سوابق کاری

عنوان شغل
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
حقوق دریافتی
علت ترک کار
شماره تلفن

آشنایی با زبان خارجی :

دوره های آموزشی :

عنوان دوره
نام موسسه آموزشی
مدت دوره
تاریخ شروع
تاریخ اتمام

سایر اطلاعات

معرفین: دو نفر معرف که با ویژگی های شما آشنایی کامل دارند و با شما در ارتباط می باشند را ذکر نمائید:
نام و نام خانوادگی
نسبت با متقاضی
شغل
آدرس و تلفن